+420 608 361 846    Benešovice 104, 349 00 Stříbro
15:00 - 19:00 (Po - Pá) 10:00 - 18:00 (So - Ne)

Podmínky půjčení

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení/Obchodní firma:  Václav Nouza

Sídlo: Stráž 280, 348 02       Identifikační číslo: 63549646       Podnikatel není plátcem DPH.

Zápis v živnostenském rejstříku: Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, Městský úřad Tachov, číslo jednací 1541/2016-ŽO/TC

 (dále jen „Správce“)  Kontaktní e-mail: vntrailers@email.cz Kontaktní telefon: (+420) 608 361 846

 

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek. Zpracovávám Vaše údaje, které jste mi poskytli: jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednanou službu a její cenu, číslo OP, rodné číslo, číslo ŘP, IČO, DIČ

Bez Vašeho souhlasu mohu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů. Právními tituly tohoto zpracování jsou: plnění smlouvy, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (pro vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby, ochrana majetku správce), plnění právní povinností vyplývající ze zákona (poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích a dále při vedení účetnictví). Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Vaše osobní údaje bez Vašeho písemného souhlasu nepoužívám pro marketinkové účely ani jiné oslovování zákazníků. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován. Správce prohlašuje, že: přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené. Kdykoliv máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (nejsou-li ke zpracování výše uvedené právní tituly), právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V tomto případě se, prosím, obracejte písemně na adresu sídla provozovny správce. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s GDPR.                                                        Ve Stráži, dne 25. 5. 2018.

Základní podmínky

1) Půjčovna uzavírá s občanem či organizací (dále jen nájemce) Smlouvu o nájmu přívěsu

2) Řidičský průkaz sk. B (pokud hmotnost soupravy přesáhne 3500 Kg nutný B+ harmonizační kod 96, pokud 4250 Kg nutný BE)

3) Závěsné zařízení musí odpovídat hmotnosti obyt. přívěsu, nájemce je povinen dodržovat max. rychlost soupravy 80 nebo 100km/hod. dle typu přívěsu.

4) K zapůjčení přívěsu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, PAS) a řidičský průkaz opravňující k řízení dané kategorie vozidel( praxe min. 2 roky).

5) Uhrazení poplatku za rezervaci ve výši 500,- Kč.

6) Nájemce je povinen používat ložní prádlo-povinná vlastní výbava v obyt. přívěsech.
 

Platební podmínky

1) Rezervace přívěsu na požadovaný termín (e-mail, tel.) platí pouze 10 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha ve výši 500,- Kč, která slouží jako blokace termínu. Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, přívěs bude dále nabízen jako volný.

2) Částka půjčovného je hrazena před převzetím přívěsu.

3) Při vyzvedávání přívěsu se skládá vratná kauce v hotovosti  4.000,- Kč až 10 000 Kč(částka je upřesněna u popisu přívěsu nebo ve smlouvě) na případné škody způsobené nájemcem, atd.

4) Při zapůjčení na méně než tři dny účtujeme jednorázový servisní poplatek 300 nedo 500 Kč.

Předání a vrácení

1) Přívěsy se předávají v době Po-Pá 16:00hod až 19:00hod a So-Ne 10:00hod až 18:00hod, jinak dle dohody.

2) Přívěs musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného přívěsu účtujeme částku 800,- Kč, při silném znečištění (olejem, barvou atd.) 3.000,- Kč.

3) Převzetí obytného přívěsu a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 45 až 60min

Storno rezervace

1) Pronajímatel je oprávněn zrušit rezervaci z důvodu odcizení nebo nečekaného poškození přívěsu v rozsahu, které brání v jeho řádném užívání. Jelikož toto nemůže pronajímatel nijak ovlivnit bude nájemci nabídnut jiný volný přívěs nebo vrácena záloha v plné výši.

2) Při stornování nájemcem 3 týdny před začátkem termínu se rezervační záloha vrací v plné výši.Po této době je záloha nevratná.

3) Při vyzvedávání obytného přívěsu se skládá vratná kauce od 6.000,- Kč na případné škody způsobené nájemcem, atd.

4) Rezervační záloha se při stornování 3 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.
 
Ochrana osobních údajů

1) Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání. Viz. soubor GDPR.

2) Předtím, než zákazníkům poskytneme jakoukoli formu pronájmu, je potřeba, abychom co nejlépe znali jejich aktuální situaci i celkovou finanční historii. Ověřujeme si o všech žadatelích o pronájem jak negativní, tak pozitivní data nahlížením do klientských registrů a externích databází.

Před jízdou s přívěsem doporučujeme přihustit zadní pneumatiky o 0.3 bar.

Každý nájemce si před převzetím přívěsu prověří 100% funkčnost zásuvky tažného zařízení. Pokud zjistíme nefunkčnost zásuvky nebude přívěs nájemci předán k užívání. Případná oprava zásuvky nebo elektroinstalace bude nájemci účtována sazbou 400kč/h s DPH

Požadované příslušenství a doplňky nutno nahlásit při rezervaci.

(Uvedené ceny jsou smluvního charakteru a s DPH)

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Václav Nouza, IČ: 63549646, se sídlem Stráž 280,34802 Stráž (dále jen pronajímatel) a nájemcem o pronájmu a půjčování dopravního prostředku. Liší-li se ujednání uvedená v těchto podmínkách a smlouvě samotné, má přednost ujednaní uvedené ve smlouvě.

2. Pronajímatel za úplatu pronajímá a půjčuje za podmínek dále v těchto podmínkách a ve smlouvě nájmu dopravního prostředku uvedených, osobní motorová vozidla, způsobilá provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zvláštního zákona podle jeho nabídky osobám, které splňují zákonem stanové podmínky pro jejich řízení (dále jen nájemce).

3. Ujednané specifické podmínky užívání dopravního prostředku nájemcem, v tom pak zejména dobu nájmu, cenu, výši složené jistiny stanoví smlouva o pronájmu dopravního prostředku, sepisovaná s nájemcem při převzetí dopravního prostředku.

II. Nájem vozidla

Náležitosti nájemní smlouvy:

1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jeho podpisu se zánikem k okamžiku uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu nájmu lze prodloužit na základě telefonické nebo písemné žádosti nájemce s tím, že pronajímatel není povinen takovou žádost akceptovat. Bez písemné formy potvrzení pronajímatelem není smlouva prodloužena, a pozdější vrácení dopravního prostředku je považováno za podstatné porušení podmínek nájmu. V tomto případě zaplatí nájemce sankční poplatek dle bodu V.

2. Nájemní smlouva opravňuje nájemce nakládat s dopravním prostředkem pouze po dobu, a za účelem uvedené ve smlouvě a v těchto podmínkách.

3. Nájemní smlouva bude sepsána po složení jistiny (zálohy na případné sankce a spoluúčast při poškození dopravního prostředku), předložení potřebných dokladů a uhrazení tohoto pronájmu.

Povinnosti nájemce:

1. Nájemce je povinen pokaždé při opuštění dopravního prostředku tento zabezpečit proti odcizení, a to uzamčením a uzamčením řadicí páky, zabezpečit proti zneužití nebo jakéhokoliv poškození. Nájemce je povinen nenechávat viditelně žádné předměty, doklady a jiné věci ve vozidle při zaparkování a dopravní prostředek řádně uzamknout. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy o pronájmu.

2. Nájemce se nesmí s dopravním prostředkem zúčastňovat závodů, soutěží nebo podobných akcí. Nájemce nesmí přenechat užívání dopravního prostředku jiné než ve smlouvě uvedené osobě, používat dopravní prostředek k tlačení nebo vlečení automobilů nebo jiných předmětů a provádět na něm změny nebo úpravy. Dále pak nesmí v dopravním prostředku přepravovat jakékoliv věci, které by mohli poškodit interiér nebo zavazadlový prostor vozidla.

3. Nájemce nesmí řídit dopravní prostředek pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce při řízení a nebo takové osobě přenechat řízení dopravního prostředku. Nájemce je povinen pronajímateli umožnit přístup k dopravnímu prostředku za účelem kontroly, zda nájemce toto užívá řádným způsobem a v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

4. Podpisem smlouvy o nájmu dopravního prostředku nájemce prohlašuje, že mu (nebo dalšímu řidiči uvedenému ve smlouvě) nebyl v soudním nebo správním řízení udělen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem dopravního prostředku řidiči, který je držitelem řidičského průkazu dobu kratší než 12 měsíců.

5. Nájemce je povinen předložit tyto doklady:

a) soukromá osoba a osoba samostatně výdělečně činná: -občanský průkaz, -řidičský průkaz s vyznačenou skupinou opravňující řídit pronajaté vozidlo platný v ČR, -doklady k ověření adresy (výpis z účtu, vyúčtování telefonu, SIPO, apod. doklady znějící na jméno a adresu klienta s maximálním stářím dva měsíce).

b) obchodní společnost či firma -výpis z obchodního rejstříku -kopii živnostenského listu -občanský průkaz osoby uvedené v nájemní smlouvě k užívání vozidla -řidičský průkaz platný v ČR osoby uvedené v nájemní smlouvě k užívání daného vozidla

6. Nájemce svým podpisem pod smlouvou o nájmu prohlašuje a potvrzuje, že předložené doklady jsou pravé a že nezamlčel pronajímateli žádné další informace, které by mohli vést k odmítnutí uzavření smlouvy o nájmu.

7. Nájemce je povinen dopravní prostředek užívat pouze na území ČR, v případě že nájemce bude chtít užívat dopravní prostředek v zahraničí, je povinen nejdříve vyžádat svolení pronajímatele a dále je povinen dodržovat platné předpisy té zemi, v níž pronajatý dopravní prostředek užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti a v případě, že pronajatý dopravní prostředek bude v zahraničí nájemci zadržen nebo zabaven je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění dopravního prostředku a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné.

 Doba nájmu v tomto případě končí v okamžiku kdy dopravní prostředek bude předán zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody vzniklé pronajimateli v souvislosti se zadrženým nebo zabavením dopravního prostředku v zahraničí i v České republice.

Ukončení platnosti smlouvy:

1. Nájemní smlouva a s ní právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím sjednané doby, zrušení ze strany

pronajimatele a nebo zánikem předmětu nájmu

2. Nájemní doba uplyne okamžikem, sjednaným ve smlouvě s tolerancí max. 3 hodin. Pro účely smlouvy o nájmu se jedním dnem nájmu (nedohodnuli se písemně strany jinak) rozumí 24 hodin, počítáno hodinou, uvedenou jako okamžik převzetí dopravního prostředku. Započetí 28 hodiny nájmu je považováno za další den nájmu.

3. Nájemní smlouva zaniká rovněž zničením nebo odcizením dopravního prostředku, a to k okamžiku právně přípustného potvrzení této skutečnosti v podobě usnesení Policie o odložení věci, nepodaří-li se zjistit pachatele krádeže dopravního prostředku, či protokolu o dopravní nehodě nebo likvidačního protokolu pojišťovny.

4. Pronajimatel je oprávněn zrušit nájemní smlouvu z okamžitou platností v těchto případech:

a) zjistí-li pronajímatel, že některé z dokladů nebo údajů jsou falešné či nepravdivé

b) užívá-li nájemce dopravní prostředek v rozporu s právním předpisem nebo ujednáním ve smlouvě o nájmu uvedenými.

c) neuhradil-li řádně a včas nájemné za dopravní prostředek, neoznámil-li nájemci poruchu či nehodu dopravního prostředku a nebo svěřil-li dopravní prostředek další osobě bez souhlasu pronajimatele. Zrušení smlouvy je účinné okamžikem oznámení (telefonem, sms zprávou, mailem) s tím, že nájemce je povinen neprodleně vrátit dopravní prostředek pronajimateli.

5. Nájemce bere na vědomí, že pronajimatel je k okamžiku ukončení nájmu oprávněn zajistit i prostřednictvím 3 osoby znehybnění dopravního prostředku buď použitím technických prostředků, nebo odebráním ovládacích prvků potřebných k užívání dopravního prostředku, v tomto případě nájemce zaplatí sankční poplatek dle bodu V s tím, že veškeré další škody tím způsobené jsou k jeho tíži.

Převzetí a vrácení vozidla:

1. Nájemce převezme a přistaví zpět dopravní prostředek po domluvě s pronajimatelem na této adrese: Benešovice 104, Stříbro (pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak)

2. O stavu dopravního prostředku při předání a převzetí potvrdí strany předávací protokol, který se stane přílohou smlouvy.

3. Okamžikem předání a převzetí dopravního prostředku počíná a končí běžet doba nájmu.

4. Dopravní prostředek je nájemci předávám se všemi provozními náplněmi a plnou nádrží PHM včetně povinné výbavy dle zákona, vyčištěné a umyté.

5. Nájemce je povinen po skončení doby nájmu předat dopravní prostředek ve stavu, v jakém byl převzat, rovněž s plnou nádrží PHM a doplněnými provozními kapalinami, vyčištěné a umyté.

6. Případná poškození dopravního prostředku, chybějící náplně, součástí povinné výbavy nebo znečištění dopravního prostředku se uvedou do předávacího protokolu a strany jej podepíší. Nájemce je povinen uvést všechna způsobená poškození, závady a jiné zásahy do dopravního prostředku po dobu jeho nájmu.

7. Nájemce je povinen sdělit pronajimateli veškeré závady, které se na dopravním prostředku projevili během jeho užívání a vyžadují opravu.

8. Pronajimatel není povinen vrátit nájemci složenou jistinu před podpisem předávacího protokolu a dohody o vypořádání škod či porušení podmínek nájemní smlouvy.

III. Pronajímatel

1. Pronajimatel předává nájemci dopravní prostředek splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Dopravní prostředek je předáván s úplnými provozními náplněmi a PHM. Dopravní prostředky mají povinnou výbavu dle zákona.

2. Dopravní prostředek  má vylepenou dálniční známku pro daný rok platnou pro provoz v ČR, dále má uhrazené zákonné pojištění, havarijní pojištění se spoluúčastí 2000 Kč a pojištění odcizení vozidla se spoluúčastí 10%, min. 10 000 Kč. Pronajímatel nenese zodpovědnost za věci ponechané v dopravním prostředku, ani za škody způsobené osobám přepravovaných na ostatních sedadlech.

3. V případě poruchy nezaviněné nájemcem (nejde-li o defekt či případy, kdy nájemci došli PHM či jiné provozní kapaliny a nejde-li o závady způsobené nesprávným užíváním dopravního prostředku či použití jiného druhu provozních kapalin, paliva apod.) zajistí pronajimatel zdarma odtah vozidla obvykle do 48 hodin (pokud není uvedeno v nájemní smlouvě jinak) a posádka vozidla bude dopravena do místa bydliště nájemce, v opačném případě zajistí nájemce přepravu porouchaného dopravního prostředku na adresu Benešovice 104, Stříbro na vlastní náklady.

4. V případě nájmu na dobu přesahující jeden měsíc zabezpečuje pronajimatel údržbu a inspekční prohlídku dopravního prostředku (pokud není dohodnuto jinak).

IV. Další povinnosti nájemce

1. Nájemce smí dopravní prostředek používat pouze k běžnému provozu na pozemních komunikacích, nikoli k přepravě za úplatu či k provozování taxislužby. Nájemce se nesmí účastnit s pronajatým dopravním prostředkem žádných automobilových soutěží.

2. Nájemce je povinen při nájmu přesahující 1měsíc přistavit pronajatý dopravní prostředek k provedení běžných oprav a údržby v nutném rozsahu (pokud není dohodnuto písemnou formou jinak).

3. Nájemce je povinen nejpozději při předání dopravního prostředku pronajímateli oznámit závadu či použití dílů z výbavy, zjištěnou během doby nájmu.

4. Každou škodní událost, jejíž účastníkem je nájemce nebo pronajatý dopravní prostředek a to i tehdy, jestliže dojde ke škodě na pronajatém dopravním prostředku, poškození nebo jeho zničení, odcizení dopravního prostředku nebo jeho částí, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a policii. Dále je povinen vyplnit formulář (záznam o dopravní nehodě), který obdržel s doklady k dopravnímu prostředku. Při nesplnění některé z povinností, bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci

5. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy dopravního prostředku, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, drog, léků či jiných podobných látek, jakož i ušlý zisk v případě, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání dopravního prostředku, porušením dopravních předpisů, užíváním dopravního prostředku v rozporu s obvyklým způsobem, nebo porušením podmínek nájemní smlouvy ať nájemcem nebo osobami kterým nájemce umožnil k dopravnímu prostředku přístup.

6. Nájemce je povinen před sepsáním nájemní smlouvy a převzetím dopravního prostředku uhradit vratnou kauci uvedenou v ceníku pronajímatele.

7. Veškeré zjevné vady a připomínky k pronajatému vozidlu musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí dopravního prostředku a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě či předávacím protokolu.

8. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli dopravní prostředek, včetně veškerého příslušenství a dokumentů v době a místě uvedeném v nájemní smlouvě a ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím na obvyklé opotřebení.

9. V případě ztráty nebo zničení dopravního prostředku je nájemce povinen platit nájemné, včetně všech dalších poplatků až do doby prokazatelného ohlášení ztráty nebo zničení dopravního prostředku pronajímateli a to písemnou formou (protokolem policie).

10. Nájemce je povinen platit nájemné za dobu opravy poškozeného dopravního prostředku, pokud závadu zavinil svým jednáním uvedeném v bodu IV. Odst.5, nebo opomenutím doplnit provozní náplně, či k závadě došlo v důsledku jednání osoby, které dopravní prostředek neoprávněně svěřil.

11. Nájemce povinen po každých ujetých 1000km kontrolovat stav provozních náplní (motorový olej, chladicí kapalina, voda do ostřikovačů) a stav tlaku v pneumatikách dle doporučení výrobce vozidla)

12. Nájemce souhlasí s tím, aby si pronajímatel pořídil kopie osobních dokladů a údajů, ukládal a používal je za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetí straně pouze tehdy, pokud k tomu bude pronajímatel povinen podle zákona.

13. Nájemce souhlasí s tím, aby jeho složená jistina byla přednostně použita pronajímatelem k úhradě svých nároků vůči nájemci, a to při spoluúčasti u dopravní nehody, při poškození vozidla vinou nájemce, při použití sankcí uvedených v článku V. těchto podmínek.

V. Sankce

Ztráta klíče od dopravního prostředku – 10 000 Kč

Ztráta povinné výbavy dopravního prostředku – 1000 Kč/ks

Ztráta či poškození OTP,pojištění,dálniční známky – 2000 Kč/ks

Vrácení špinavého předmětu nájmu – 500 Kč

Neoprávněné přivolání asistence – 3000 Kč+ vzniklé náklady

Ukončení nájmu třetí osobou, která není uvedena v nájemní smlouvě – 10 000 Kč

Zapůjčení dopravního prostředku jiné než ve smlouvě uvedené osobě – 10 000 Kč

Překročení doby nájmu více než 6 hodin – 1500 Kč/ den prodlení dle smlouvy.

Úhrada sankce nezbavuje nájemce povinnosti k náhradě škody

VI. Závěrečná ustanovení

1. Strany ujednávají, že veškeré spory, které v souvislosti s plněním smlouvy o nájmu vzniknou, budou řešit mimosoudní dohodou. Pokud nebude možno mimosoudní dohody docílit, bude sporná věc řešena věcně a místně příslušným soudem.

2. V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy o nájmu nebo těchto podmínek je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost, platnost a vymahatelnost ostatních nároků podle smlouvy a těchto podmínek.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků potvrzených oběma účastníky.

4. Smlouva o nájmu nabývá platnosti a závaznosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem převzetí dopravního prostředku po splnění ostatních podmínek ve smlouvě a těchto podmínkách stanovených.

                                       

VII. Ochrana osobních údajů

1. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

2. Předtím, než zákazníkům poskytneme jakoukoli formu pronájmu, je potřeba, abychom co nejlépe znali jejich aktuální situaci i celkovou finanční historii. Ověřujeme si o všech žadatelích o pronájem jak negativní, tak pozitivní data nahlížením do klientských registrů a externích databází.

 Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem: 1. 5. 2015

 

 

Přesunout se na začátek